Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

paasiak
16:02
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatake-care take-care
16:02
5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty viaBalladyna Balladyna
paasiak
16:01
5939 86ec 390
paasiak
15:59
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarna karna
paasiak
15:59
3145 0cf9 390
Reposted fromlaters laters viakarna karna
paasiak
15:59
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viakarna karna
paasiak
15:58
2372 3220 390
Reposted fromyouuung youuung viaforgoodandforbad forgoodandforbad
paasiak
15:21
8704 a4bd 390
paasiak
15:21
5373 e3d7 390
Reposted fromkyte kyte viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
paasiak
14:34
paasiak
14:19
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacametrue cametrue
paasiak
14:19
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viacametrue cametrue
paasiak
14:18
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viacametrue cametrue
paasiak
14:18
Reposted fromweightless weightless viaBalladyna Balladyna
paasiak
14:18
8893 2837 390
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaBalladyna Balladyna
14:17
1508 e3e9 390
paasiak
14:16
6600 3ebd 390
Reposted fromretaliate retaliate viaMonasi Monasi

April 27 2017

22:06
8330 34a9 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabzdura bzdura
paasiak
22:06
paasiak
22:06
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl